Regulament Campanie Love Month la Mogo

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

LOVE MONTH la MOGO„

(12.02.2024 – 12.03.2024)

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala este organizata de MOGO IFN S.A. cu sediul in București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Timpuri Noi Square, Clădirea 2, etaj 7,, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul  J40/5043/2016, CUI RO35917970, fiind Operator de Date cu Caracter Personal înregistrat sub numărul 37870/2016 (denumită   în continuare “Organizator” sau “MOGO”), reprezentată la încheierea prezentului Regulament de către domnul Ionut Badiu, cetățean roman, în calitate de Director General.

1.2.  Regulamentul oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament”) este întocmit si va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe pagina internet https://www.mogo.ro/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe întreaga durata a Campaniei (cu excepția zilelor de sărbători legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.3.  Organizatorul își rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța prelungirea in mod public, pe site-ul https://www.mogo.ro/love-mogo, pe paginile de Social Media Mogo (Facebook, Instagram, TikTok):  https://www.facebook.com/mogoromania, https://www.instagram.com/mogo.ro/, https://www.tiktok.com/@mogo.ro . Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.4.  Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament și se conformeaza acestuia. 

1.5.  Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra în vigoare numai după postarea unui anunț de prezentare a acestor modificări pe pagina de internet https://www.facebook.com/mogoromania, https://www.instagram.com/mogo.ro/, https://www.tiktok.com/@mogo.ro .

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1.  Campania “LOVE MONTH la MOGO” se va desfășura în perioada  12.02.2024 – 12.03.2024 exclusiv online, pe pagina de internet https://www.mogo.ro/love-mogo, conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1.  Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, așa cum a fost ulterior modificata. 

3.2.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.  La acesta Campanie pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ reședința in România, care au varsta cuprinsa intre 18 și 75 ani (varsta maxima a aplicantului la data finalizarii contractului de credit) si care respecta procedura de participare prevăzută în Secțiunea 5 de mai jos.

4.2.  Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații MOGO, angajații societăților din grupul Organizatorului, precum și rudele de gradul 1 ai acestora. 

4.3.  Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4.  Prin accesarea paginii de internet https://www.mogo.ro/love-mogo, participanții sunt de acord și își asumă în mod integral termenii acestui Regulament.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1.  Campania ”LOVE MONTH la MOGO” se desfășoară exclusiv online, pe pagina de internet https://www.mogo.ro/love-mogo.

5.2.  Pentru ca o persoana sa participe automat la Campanie, aceasta trebuie sa parcurga în mod obligatoriu urmatorii pasi:

  1. Sa acceseze pagina campaniei: https://www.mogo.ro/love-mogo;
  2. Sa aplice (adica sa completeze datele din formularul de aplicare – Nume, Prenume, CNP, Telefon, E-mail, Venit, Cod promotional “COMISIONZERO”) la produsul Credit auto de pe pagina campaniei indicata mai sus
  3. Sa aiba creditul aprobat in perioada 12 Februarie - 12 Martie;
  4. Dupa semnarea contractului sa nu se retraga din contract in termen de 14 zile calendaristice de la data semnării contractului.

5.3. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga 1 (un) singur premiu. Se va invalida orice înregistrare în Campanie a persoanelor care participă cu date false sau a altor persoane care aparțin unor companii/branduri/organizații de orice fel.

5.4. Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Campanie doar acele inscrieri care corespund cerințelor/ instrucțiunilor din prezentul regulament.

5.5.          Răspunsurile participanților nu trebuie să fie ilegale, periculoase, tendențioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, cu conotații politice sau instigatoare la acte penale sau ilegale. Orice conținut care încalcă mențiunile de mai sus, va fi eliminat din Campanie de către Organizator.

5.6.  Participanții au dreptul la o singură înscriere la campanie.

5.7.  Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temeiului de participare precum și/sau înscrierile pe care, din motive rezonabile în opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă.

5.8.  Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu ajung în baza de date a Organizatorului campaniei din motive independente de voința Organizatorului, fără a se limita la orice eroare umană sau cauzată de rețeaua încărcată a participantului.

5.9.     Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului.

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1.   După terminarea Campaniei, cel târziu până la 12.04.2024, cei 5 (cinci) castigatori vor fi desemnați aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediul unui soft electronic automatizat (https://www.random.org/). Totodată, vor fi extrase și câte 1 (una) rezerva eligibila pentru fiecare premiu acordat. În situația in care castigatorii nu respecta cerințele Regulamentului, Organizatorul va desemna drept castigator pe primul extras din randul rezervelor.

Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfășoară campanii de promovare in mediul online conform strategiei de promovare. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfășurată conform prezentului Regulament. Promovarea se va face către toți clienții, informandu-i despre Campanie, condițiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2.  Vor participa la tragerea la sorți participantii care au urmat toti pasii din mecanismul descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.

6.3.  Un participant poate castiga 1 (un) singur premiu in perioada Campaniei. Se va invalida orice înregistrare în Campanie a persoanelor care participă cu date false, ale altor persoane sau care aparțin unor companii/branduri/organizații de orice fel.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI  

7.1 Toate creditele acordate în perioada campaniei vor beneficia de 0 Comision analiza dosar (discount 1260 RON din prețul standard de Comision analiza dosar), cu condiția de a păstra contractul activ 14 zile de la semnare.

7.2. În cadrul acestei campanii se vor acorda si un total de 5 (cinci) premii ce constau în vouchere de la E-mag cu valoare de 500 RON)

7.2. Valoarea totala a premiului în vouchere este de 2500 RON, respectiv 5 vouchere E-mag cu valoare individuală de 500 RON.

7.3. Premiile vor fi oferite castigatorilor după validarea acestora că și castigatori, după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului și după ce a fost verificata îndeplinirea de către aceștia a tuturor condițiilor de campanie  stipulate în prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1 Pana la data de 12.04.2024,  castigatorii vor fi anuntati pe contul de Facebook Mogo IFN S.A. (https://www.facebook.com/mogoromania). Mogo IFN S.A. va contacta personal beneficiarii premiilor, telefonic sau prin e-mail pentru a-i informa in legatura cu premiile. În cadrul apelului telefonic, acestea își dau acceptul pentru primirea premiului și confirma datele de identificare. Anunturile privind castigatorii vor fi pastrate publice pe pagina oficiala de Facebook MOGO Romania - https://www.facebook.com/mogoromania  de pe reteaua de socializare Facebook pentru un termen de 30 de zile de la data publicării.

8.2.  Organizatorul Campaniei va contacta castigatorii folosind informațiile de contact furnizate la momentul acordării creditului.

8.3.  Sunt descalificate automat persoanele care participa la campanie asumandu-si o identitate falsă. Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, încearcă să influențeze Campania prin modalități frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.

8.4. In situația în care la momentul validării telefonice persoana desemnată câștigătoare declară că nu accepta premiul, refuză să furnizeze datele personale solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor menționate mai sus, acesta va fi invalidat si se va proceda la apelarea următorilor participanti din cei extrași ca rezerve eligibile. Se va urmări același procedeu de validare ca cel descris mai sus. În situația in care si persoanele extrase ca rezerve eligibile se vor afla in situatia expusa mai sus, atunci premiul nu se va mai acorda si va rămâne in posesia Organizatorului.

8.5. Pentru a intra in posesia premiilor, persoana care a semnat contractul de credit, trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, urmând a intra in posesia premiului ce va fi transmis prin curier conform detaliilor furnizate de Organizator.

8.6.        Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul României conform prezentului Regulament, prin grija si pe costul Organizatorului, intr-un termen de 45 zile de la momentul validarii Castigatorilor.

8.7.        Castigatorii nu au dreptul sa solicite contravaloarea premiului in alte forme decat cea propusa de Organizator. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.8.    Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.9.    Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii in legatura cu garantia sau conformitatea acestora urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului. 

8.10.  Vor participa la tragerea la sorti inscrierile participantilor care au urmat toti pasii din mecanismul descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1.        In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.      

9.2.        Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.                                                                                                               

9.3.        Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Campanie, in perioada de desfasurare a acesteia.                                               

9.4.        Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

9.5.        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Campaniei.

9.6.        Organizatorul va elimina din Campanie sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda Campaniei sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.

9.7.        In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1.  Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre MOGO in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, mun. București, Romania sau prin email la protectiedate@mogo.ro .

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrulCampaniei:

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            nume, prenume;

(ii)           numar de telefon;

(iii)         adresa de e-mail;

(iv)         CNP

10.2.  Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) organizarea si desfasurarea campaniei;

ii) desemnarea si validarea castigatorilor;

iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.

10.3.  Temeiul juridic al prelucrarii

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derulareaCampaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

10.4.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite agentiilor implicate in desfasurarea promotiei, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii (daca este cazul).

10.5.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 2 ani de la incheierea Campaniei

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

10.6.  Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura drepturile participantilor, pe durata Campaniei, conform Politicii de Confidentialitate publicata pe site-ul www.mogo.ro.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

10.7.  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie  se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

11.2.  Legea aplicabila este legea romana. 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEII

13.1.  Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. 

 

Redactat, procesat și autentificat de SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA "I-NOTARIAT" - Iordache Iulia si Tinta Alina-Mihaela, cu sediul biroului din Mun Bucuresti, Strada Tunari nr 83, Sector 2, , intr-un exemplar original care ramane in arhiva Biroului Notarial si 3 (trei) duplicate,   din   care   unul   va   ramane   in   arhiva   biroului   notarial,  iar 2 (doua) duplicate se elibereaza partii.

 

Organizator,

Mogo IFN S.A.

Prin

s.s. BADIU IONUŢ

 

 

 

sales